Cursussen

Masterclass "Spiritualiteit in de palliatieve zorg" 2018

De reguliere gezondheidszorginstellingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, huisartsen en ziekenhuizen verrichten al sinds jaar en dag zorg aan bewoners, patiŽnten en hun naasten rondom het levenseinde. Binnen en vanuit hospice(unit)s en oncologische centra kende de palliatieve zorg in Nederland de afgelopen jaren een razendsnelle ontwikkeling. Steeds meer wordt gezien dat de inzichten die daar ontwikkeld zijn ook toepasbaar zijn bij mensen die gaan overlijden als gevolg van andere aandoeningen dan kanker. De palliatieve zorgbenadering krijgt daardoor gerichter aandacht van zowel professionele zorgverleners als van hun organisaties. Sinds het ontstaan van locale Netwerken Palliatieve Zorg groeien op lokaal en regionaal niveau steeds meer verbinding en samenwerking rond de "palliatieve" patiŽnt en diens naasten.

De definitie van palliatieve zorg van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) geldt daarbij als uitgangspunt. Deze definitie is de enige medische definitie waarin met nadruk aandacht gevraagd wordt voor SPIRITUELE zorg. Aandacht voor spiritualiteit is daarmee een verantwoordelijkheid van alle zorgverleners in hun contact met patiŽnten, bewoners of cliŽnten die geconfronteerd worden met hun levenseinde.

Binnen de zorgsector zijn geestelijk verzorgers bij uitstek deskundig op dit terrein. Het begrip spiritualiteit roept echter veel verschillende beelden bij de verschillende zorgverleners op, met als gevolg dat er weinig diepgaande uitwisseling is ontstaan. Vanaf 2010 is met de verschijning van de consensus based Richtlijn Spirituele zorg in Palliatieve Zorg (zie: Pallialine) er voor het eerst in Nederland een theoretisch en praktisch kader gegeven.
Deze richtlijn gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van iedere zorgverlener, rekening houdend met een expertrol voor de geestelijk verzorger. Op veel plaatsen wordt op basis van dit document door zorgverleners gezocht naar mogelijkheden om de praktijk van een geÔntegreerde en multidisciplinaire spirituele zorg te ontwikkelen.

Op veel symposia en scholingen over palliatieve zorg wordt aandacht aan spiritualiteit geboden, aanvankelijk was deze masterclass de enige gerichte nascholing op dit terrein. Vanuit de eigen ervaring van de deelnemers op het gebied van palliatief terminale zorg, stervensbegeleiding, rouwverwerking en geestelijke verzorging zoeken we naar een passende invulling van het begrip spirituele zorg in de huidige context van de Nederlandse gezondheidszorg, met specifieke aandacht voor de (ondersteunende) expertrol van geestelijk verzorgers.

Op grond van evaluaties en verzoek van de deelnemers wordt deze cursus sinds 2013 als multidisciplinaire cursus aangeboden.

Opmerkingen

Een multidisciplinaire cursus: 50% geestelijk verzorgers 50% andere disciplines (artsen, verpleegkundigen niveau 5, maatschappelijk werkers, psychologen en leidinggevenden). Duo's (geestelijk verzorger samen met andere discipline) uit dezelfde organisatie krijgen voorrang voor deelname en EUR100,- per persoon korting op de cursus.

In het najaar is er een gezamenlijke terugkomdag. Die dag wordt een projectopdracht uitgewerkt welke op de 4e dag wordt aangereikt.

Accreditatie is voor de huiswerkopdracht en voor bijwonen gehele cursus. Cursisten zullen enkele weken voor aanvang van de cursus enkele huiswerkopdrachten ontvangen.

Kosten zijn inclusief overnachtingen en de maaltijden.

Lees verder

12/02

Doelgroep:

artsen

geestelijk verzorger

maatschappelijk werker

psycholoog

verpleegkundige hbo niveau 5

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

12/02/2018 :: 09:00 - 21:00

13/02/2018 :: 08:00 - 21:00

14/02/2018 :: 08:00 - 21:00

15/02/2018 :: 08:00 - 15:30

26/09/2018 :: 09:30 - 16:30

Accreditatie

ABAN 34 punten

SKGV 8 punten (Vakbekwaamheid)

V&VN 35 punten

Kosten

Ć1 650,00

Plaats

De Zwanenhof (Zenderen)

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Workshop ''Oeps, de patient wordt weer wakker!!'' 2018-1

Over de moeilijke of falende sedatie.

Palliatieve sedatie is een niet meer weg te denken fenomeen binnen de levenseinde zorg. Jaarlijks wordt In ongeveer 12,5% van de sterfgevallen in Nederland is palliatieve sedatie toegepast, deze schatting is al weer van een aantal jaren terug.
De indruk bestaat dat dit percentage nog jaarlijks toeneemt.
Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de verwachtingspatronen rondom palliatieve sedatie nog al eens verschillen. Bij patiŽnt, naasten , team en dokter.
Lang niet alle ingezette palliatieve sedaties verlopen volgens ďhet boekjeĒ. Nadere analyses leren ons dat onvolledige communicatie; onduidelijke indicatie stelling; onvoldoende voorbereiding, en monitoring tijdens de uitvoering, naast de farmacologische problemen hier debet aan kunnen zijn.

Opmerkingen

Bij de avondcursus is de inloop vanaf 17.30 uur. U kunt dan genieten van een eenvoudige warme maaltijd.

Cursusprijs artsen EUR150,- Cursusprijs verzorgenden & verpleegkundigen EUR95,-

Lees verder

20/02

Doelgroep:

consulent palliatieve zorg

huisarts

specialist ouderengeneeskunde

verpleegkundig specialist

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

20/02/2018 :: 18:00 - 21:00

Accreditatie

Cluster 1 voor 3 punten

V&VN aangevraagd

vpk specialisten aangevraagd

Kosten

Ć150,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Basiscursus ''Palliatieve zorg verpleegkundigen'' (2-daagse) 2018-2

Palliatieve zorg daagt ons uit: het is zorg die veel van ons kan vragen. De vaak meerdere symptomen en de onzekerheid over hoe het beloop zal zijn, zijn voor de patient en de naasten vaak erg belastend. Zij hebben veelal met meerdere hulpverleners te maken die ook nog op verschillende plekken (ziekenhuis, thuis, verpleeghuis of verzorgingshuis of hospice(unit) werkzaam zijn. De nood van patiŽnten en hun naasten doet een groot appel op onze deskundigheid en betrokkenheid. En stelt ons regelmatig voor ingewikkelde dilemmaís. Daarbij zijn samenwerking en goede en tijdige communicatie tussen alle betrokkenen van groot belang: de client, de naasten, de buren, collegaís en vrienden, de vrijwilligers, de artsen en verplegenden, de geestelijk verzorger, paramedici, de apotheek, etc ontmoeten elkaar rond complexe problemen en keuzes. Palliatieve zorg vraagt dan ook goede organisatie, om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de client en zijn naasten in hun specifieke context. De principes van ''stepped care'' (tijdig opschalen en afschalen) zijn hierbij essentieel. Omdat we in het contact met die kwetsbare ander ook ineens erop onszelf kunnen worden terug geworpen, moeten we ook goed voor onszelf en elkaar zorgen.

Samen nadenken en praten over nieuwe aspecten. Samen ontdekken dat we veel al weten, maar dat er ook nog dingen zijn die zijn weggezakt. Samen ook ontdekken dat er veel redenen zijn om trots te zijn op wat we voor hen die gaan sterven en voor hun naasten kunnen betekenen. Dat is het doel van de cursus.

De cursus is ontwikkeld door docenten van Leerhuizen Palliatieve Zorg. Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kun je met hen contact opnemen. Voor vragen over de cursusorganisatie, planning en het cursusmateriaal kun je contact opnemen met het secretariaat van Leerhuizen Palliatieve Zorg.

Opmerkingen

Lees verder

15/03

Doelgroep:

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

Soort:

Basiscursus

Datum / Tijdstip

15/03/2018 :: 09:00 - 17:00

29/03/2018 :: 09:00 - 17:00

Accreditatie

V&VN 12 punten

Kosten

Ć350,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Marlijn de Jong zaal)Routebeschrijving

Workshop "De taal van beelden en symbolen in de palliatieve zorg" 2018-1

"Een beeld zegt meer dan 1000 woorden ..." Dit is een bekende uitspraak. Maar hoe kun je luisteren naar en ingaan op beelden die naar voren komen in gesprekken met patiŽnten in de palliatieve zorg? Of als verpleegkundige/verzorgende zelf beelden gebruiken? En wat is het belang hiervan?

PatiŽnten in de laatste levensfase omringen zich vaak met voorwerpen die voor hun een belangrijke betekenis hebben. Foto's, beeldjes, een stoel, een vaasje, een sieraad: het kunnen symbolische voorwerpen zijn, "dragers van levensverhalen". De beschrijvingen van bijvoorbeeld een droom, een film of een activiteit waar iemand van genoot, kunnen ook beelden bevatten met een persoonlijke betekenis. Symbolische voorwerpen en beelden vertellen op eigen wijze over het geleefde leven. Hier als verpleegkundige/verzorgende oog en oor voor hebben verdiept de communicatie en schept ruimte.

Ingaan op symbolen en beelden
ē maakt een opening voor, tot dan toe misschien onvertelde, verhalen over het leven
ē helpt patiŽnten hun gevoelens te uiten en te verwoorden
ē geeft ingang tot bronnen van steun en kracht

Bij de workshop ligt de focus op de vertaling van de theorie naar de eigen praktijk. Korte stukjes kennisoverdracht worden afgewisseld met groepsgesprekken en werken in kleine groepjes. Er wordt gewerkt met leerrollenspelen en interactieve casusbesprekingen. Deelnemers doen oefeningen gericht op verbale en non-verbale communicatie en gericht op het ingaan op beelden en symbolen.

Opmerkingen

Over de docent: Na afronding van mijn Bachelor of Social Work (CMV) en de de Post Bachelor Communicatietrainer ben ik als zelfstandig gevestigd communicatietrainer gaan werken in de gezondheidszorg, de dienstverlening en voor kader van patiŽntenverenigingen. Na afronding van de Voortgezette Opleiding Supervisie en Coaching werd ik tevens actief als zelfstandig gevestigd supervisor. Tijdens mijn opleiding Kunstzinnig Dynamisch Coachen en Counselen ontdekte ik de kracht van creatieve expressie voor de begeleiding van cliŽnten.

Beeldende begeleiding Sinds 2009 richt ik me op cliŽnten in de palliatieve fase die thuis, in een hospice of palliatieve unit verblijven en hun naasten en ben ik als zelfstandig gevestigd beeldend begeleider verbonden aan hospice Delft en palliatief centrum Laurens Cadenza in Rotterdam. Ik begeleid daar, in samenwerking met de leden van het team, individuele cliŽnten en hun naasten.

Leerhuizen Palliatieve Zorg Als docent van de Leerhuizen Palliatieve Zorg geef ik workshops over de kracht van de taal van beelden en symbolen in de zorg voor palliatieve patiŽnten en Masterclasses voor beeldend begeleiders. In 2015 was ik namens Leerhuizen Palliatieve Zorg projectleider van het project ďBeeldende begeleiding van palliatieve patiŽnten en hun naasten in het hospiceĒ. Mede dankzij subsidie van KWF Kankerbestrijding hebben we in acht hospices beeldende begeleiding kunnen implementeren.

Missie Het is mijn missie om als beeldend begeleider een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen in de laatste levensfase en hun naasten door het bieden van emotionele ondersteuning en het faciliteren van prettige en ontspannen momenten. Graag werk ik met u als zorgverlener samen om dit mogelijk te maken.

Tenslotte Om mijn vakkennis up-to-date te houden volgde ik de afgelopen jaren diverse scholingen op gebied van verlies en rouw o.a. bij de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, het RINO en Leerhuizen Palliatieve Zorg te Rotterdam. De opleiding Stervensbegeleiding bij het NIS te Utrecht heeft mijn werk nog meer verdieping gegeven.

Lees verder

22/03

Doelgroep:

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

22/03/2018 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

Ć85,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Workshop ''De kunst van het waken'' 2018-1

Waken is een vorm van liefde. Waken is als heel dichtbij iemand zijn die je zo dierbaar is. ďWaken,Ē zegt Van Dale, ď is het oog houden op of over iemand.Ē Zorgen dat iemand niet alleen is. Waken is ook een vorm van zorg. Waken bij een stervende is ook te omschrijven als: ďIn je doen en laten, in je denken en voelen op iemand gericht zijn.Ē Dat kan ook als je niet in dezelfde ruimte bent als de stervende.

Er wordt stil gestaan bij de wakenden. Wat overkomt hen, hoe kunnen wij hen bij staan, hoe kunnen wij (in anticiperende zin) bespreekbaar maken wat hen bezig houdt. Welke praktische zaken dienen geregeld te worden.

Deze module is speciaal voor verplegenden en verzorgenden met beginnende ervaring in waken die zich willen bezinnen op de betekenis van waken.

http://www.palliatievezorg.nl/page_2018.html

Opmerkingen

Lees verder

05/04

Doelgroep:

helpende niveau 2

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

vrijwilligers

Datum / Tijdstip

05/04/2018 :: 13:30 - 16:30

Kosten

Ć85,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza ZuidRoutebeschrijving