Cursussen

Masterclass ''Levinas, de weg naar het best mogelijke helpen'' 2017

We beginnen de eerste dag met het mensbeeld volgens Levinas. Tegelijk worden met dat mensbeeld de voorwaarden van verantwoordelijk handelen geschetst, te weten: menselijk genieten, kwetsbaarheid, appèl en denken.
Vervolgens wordt uitvoerig toegelicht, met alledaagse voorbeelden, wat ‘appèl’ betekent. Daarmee wordt, op grond van de ervaring, duidelijk gemaakt dat een mens ten diepste een ethische gevoeligheid voor anderen is.
Dit ‘appèl’ van de (hulp vragende) ander zal het eerste en laatste houvast voor mijn helpen blijken te zijn. Die ander staat als het ware ‘boven de wet’, zodat eenieder, zonder absoluut te kunnen terugvallen op wat voor regels of normen dan ook, in elke ethische situatie zelf moet beslissen hoe te handelen. Kookboekhulpverlening is dus uit den boze.

Op de tweede dag wordt een analyse van de dagelijkse praktijk gegeven: geschetst wordt de weg naar het best mogelijke helpen, met daarbij alle complicaties en moeilijkheden.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

 • Het probleem van de derden (meerdere anderen) met als gevolg dat ultieme rechtvaardigheid onmogelijk wordt
 • De moeilijkheid van beslissen en de blijvende onzekerheid over de uiteindelijke juistheid van de beslissingen: die hebben nooit meer dan een relatieve geldigheid
 • De noodzaak en tegelijk de ontoereikendheid van regels en protocollen – hetgeen betekent dat alle helpen human based dient te zijn.

We eindigen de cursus met een samenvatting van al het gestelde in een eenvoudig en praktisch schema, dat u toerust tot het best mogelijke, ofwel minst slechte helpen.

Bij de uitleg wordt gebruik gemaakt van een of meerdere verhelderende casussen. Daarnaast worden de betogen verfraaid met mooie citaten uit de romanliteratuur en opgesmukt met PowerPoint. Terwijl ondertussen de moeilijke filosoof Levinas in gewone mensentaal wordt verwoord. Gezien het onderwerp is zo sprake van een filosofie met ‘kaswaarde’ waarbij het horen ervan tegelijk genieten zal zijn.

Opmerkingen

Vereiste voor deelname aan deze cursus is een filosofische nieuwsgierigheid naar wie of wat de mens is, en naar grondslagen van (beroepsmatig) handelen.

De deelnemers krijgen tijdens de cursus het boek van Jan Keij over "Levinas in de praktijk".

Voor artsen geldt een tarief van EUR440,- inclusief accreditatie Voor geestelijk verzorgers en verpleegkundigen geldt een tarief van EUR330,- inclusief accreditatie

Lees verder

07/11

Doelgroep:

apotheker

artsen

geestelijk verzorger

maatschappelijk werker

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

Datum / Tijdstip

07/11/2017 :: 10:00 - 17:00

08/11/2017 :: 10:00 - 17:00

Accreditatie

ABAN 12 punten

Accreditatie

SKGV 4 punten

Kosten

€ 440,00
€ 330,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Marlijn de Jong zaal)Routebeschrijving

Basiscursus ''Palliatieve zorg verpleegkundigen'' 2017-7

De scholing is opgebouwd uit vier bijeenkomsten van ongeveer 3,5 uur.
1a. Algemene inleiding over palliatieve zorg
1b. Symptoombestrijding in de palliatieve terminale fase:

 • pijn
 • obstipatie
 • mondverzorging
 • vermoeidheid
 • delier
 • tekort aan vocht en voeding
 • intreden van de dood.

2. Psychisch/sociale aspect van palliatieve zorg

 • communicatie/luisteren
 • er zijn clienten, naasten, zorgverleners: rollen en verantwoordelijkheden
 • rouwtaken/verlieswerking

3. Ethische, spirituele en culturele aspect van palliatieve zorg en rouw

 • versterven/palliatieve sedatie/euthanasie
 • wat is spirituele zorg en de betekenis van lijden
 • rouwrituelen en culturele verschillen

4. Organisatie van de zorg:

 • Tools en werkmethodieken
 • Samenwerken
 • bespreking van de eindopdracht


Opmerkingen

Lees verder

09/11

Doelgroep:

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

Soort:

Basiscursus

Datum / Tijdstip

09/11/2017 :: 09:00 - 12:30

16/11/2017 :: 09:00 - 12:30

23/11/2017 :: 09:00 - 12:30

30/11/2017 :: 09:00 - 12:30

Accreditatie

V&VN 12 punten

Kosten

€ 220,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Marlijn de Jong zaal)Routebeschrijving

Workshop ''Instrumenten in de palliatieve zorg'' 2017-1

De laatste jaren is er veel aandacht voor verbetering van de palliatieve zorg, tot uiting komend in gebruik van nieuwe ondersteunende instrumenten als het Utrechts Symptomen Dagboek, de Signaleringsbox en beslissings-“tools”, zoals “het palliatief redeneren”. Ook het Zorgpad Stervensfase wordt op vele plaatsen gebruikt.

Het gebruik van deze instrumenten zorgt voor betere monitoring van symptomen, dus betere behandeling & begeleiding van patiënt en naasten, bevordert het anticiperend handelen en verbetert het professioneel handelen in de samenwerking met de huisarts en andere hulpverleners in de 1e lijn.
Genoemde instrumenten zijn inmiddels breed geaccepteerd binnen Nederland en worden op vele plaatsen toegepast.

In deze workshop worden de genoemde instrumenten toegelicht. Wanneer en hoe worden ze gebruikt? Wie moet je erbij betrekken? Hoe betrek je de huisarts erbij? Waarna vervolgens de instrumenten aan de hand van casuĂŻstiek worden getraind.

Opmerkingen

Lees verder

14/11

Doelgroep:

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verpleegkundige teamleider

verzorgende niveau 3

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

14/11/2017 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

€ 60,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Marlijn de Jong zaal)Routebeschrijving

Workshop "Afscheid en rouw in diverse culturen en religies" 2017-3

In het dagelijks werk krijgen verpleegkundigen steeds meer te maken met ouderen van verschillende culturele achtergronden, met eigen wensen ten aanzien van de laatste levensfase, de zorg die zij nodig hebben en de gebruiken rond afscheid.

Om goed om te kunnen gaan met de verschillen is het belangrijk om enige basiskennis te hebben over de wensen en gebruiken in andere culturen rond sterven en dood. Maar het is als verpleegkundige ook belangrijk om zicht te hebben op de eigen opvattingen over ‘een goed afscheid’.

In deze workshop maken de deelnemers met behulp van foto’s, muziek en voorwerpen kennis met de afscheidsrituelen bij Surinaamse Creolen, moslims, Chinezen en hindoes. Ook wordt ingegaan op de diversiteit aan wensen over goede zorg rond het levenseinde, waarbij ook de eigen opvattingen van de deelnemers een plaats krijgen. Deelnemers krijgen concrete adviezen om de zorg in de praktijk te verbeteren aan de hand van casussen.

Opmerkingen

Lees verder

28/11

Doelgroep:

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

Datum / Tijdstip

28/11/2017 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

ABAN 3 punten

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

€ 60,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Workshop "Palliatieve sedatie, de rol van verplegenden" 2017-2

Palliatieve sedatie blijft voor de arts, maar zeker ook voor de betrokken verpleegkundigen en verzorgenden een actueel, en complex onderwerp.
In deze cursus wordt de richtlijn Palliatieve sedatie doorgenomen aan de hand van een interactieve casusbespreking.
Er worden handvatten aangereikt voor de dagelijkse praktijk.
Aan de orde komen o.a.: besluitvorming & indicatiestelling, verschil euthanasie en sedatie, verantwoordelijkheid / betrokkenheid verpleegkundigen / verzorgenden, en zorg voor elkaar.

Opmerkingen

Deze workshop is een verdiepingscursus en is met name bedoeld voor verpleegkundigen niveau 3 en 4 die de Basiscursus Palliatieve zorg hebben gevolgd.

Lees verder

14/12

Doelgroep:

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

Datum / Tijdstip

14/12/2017 :: 13:30 - 16:30

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

€ 60,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)