Cursussen

Workshop "De taal van beelden en symbolen in de palliatieve zorg" 2017-2

"Een beeld zegt meer dan 1000 woorden ..." Dit is een bekende uitspraak. Maar hoe kun je luisteren naar en ingaan op beelden die naar voren komen in gesprekken met patiënten in de palliatieve zorg? Of als verpleegkundige/verzorgende zelf beelden gebruiken? En wat is het belang hiervan?

Patiënten in de laatste levensfase omringen zich vaak met voorwerpen die voor hun een belangrijke betekenis hebben. Foto's, beeldjes, een stoel, een vaasje, een sieraad: het kunnen symbolische voorwerpen zijn, "dragers van levensverhalen". De beschrijvingen van bijvoorbeeld een droom, een film of een activiteit waar iemand van genoot, kunnen ook beelden bevatten met een persoonlijke betekenis. Symbolische voorwerpen en beelden vertellen op eigen wijze over het geleefde leven. Hier als verpleegkundige/verzorgende oog en oor voor hebben verdiept de communicatie en schept ruimte.

Ingaan op symbolen en beelden

• maakt een opening voor, tot dan toe misschien onvertelde, verhalen over het leven
• helpt patiënten hun gevoelens te uiten en te verwoorden
• geeft ingang tot bronnen van steun en kracht

Opmerkingen

Lees verder

31/10

Doelgroep:

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

31/10/2017 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

€ 60,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Masterclass ''Palliatieve Zorg 2: Communicatie, Zingeving en Organisatie'' 2017-2

Meer dan 50% van de patienten met kanker sterft thuis. Daarin doen we het veel beter dan in andere westerse landen. Maar de zorg die hier mee gemoeid is, doet een groot beroep op de kennis, ervaring en inzet van huisartsen en de thuiszorg. Niet allen moet aan alle 4 dimensies van palliatieve zorg aandacht besteed worden: verlichting van symptomen/problemen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied.
Twee andere dimensies die veel aandacht en energie vragen zijn: Samen keuzes maken en Samen vooruit organiseren. Besluitvorming en ethische dilemma's vragen om een zorgvuldige communicatie met de patient, diens naasten en met andere hulpverleners, waarbij respect voor de eigenheid van en waar mogelijk de eigen regie bij de patient belangrijk zijn.
Organisatie van de zorg, samenwerking en anticiperend handelen - vaak vervat in de term "advanced care planning" - zijn essentiele kernkwaliteiten bij het verlenen van palliatieve zorg. Maar ook thema's zoals "hoe houden we het vol als professional in die situaties waar verwachtingen van patiënten en naasten botsen met onze eigen grenzen en met wet- en regelgeving", zijn relevant.

In de twee Masterclasses PZ voor artsen en verpleegkundigen niveau 5 komen alle genoemde aspecten in hun onderlinge samenhang aan bod.

Gegeven de omvang en uitgebreidheid bestaat de Masterclass uit 2 delen/dagen. De delen zijn desgewenst ook los te volgen. Maar dringend wordt aanbevolen om beide delen te volgen.
• Masterclass 1 besteedt vooral aandacht aan symptoomverlichting, besluitvorming en ondersteuning.
• In DEZE Masterclass 2 staan Communicatie, Zingeving en Organisatie van de zorg (Advanced Care Planning) centraal.

De opzet van de cursus is interactief en er wordt gewerkt aan de hand van zoveel mogelijk eigen casuĂŻstiek.
Wilt u in een kort tijdsbestek uw kennis omtrent de palliatieve zorg toetsen en up to date brengen, dan zijn deze Masterclass 2 en de andere Masterclass 1 een aanrader!

Opmerkingen

Voor artsen geldt een tarief van EUR260,- inclusief accreditatie Voor verpleegkundigen geldt een tarief van EUR190,- inclusief accreditatie

Lees verder

02/11

Doelgroep:

huisarts

specialist ouderengeneeskunde

verpleegkundige hbo niveau 5

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

02/11/2017 :: 09:00 - 17:00

Accreditatie

Cluster 1 voor 6 punten

Accreditatie

V&VN aangevraagd

Kosten

€ 260,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Marlijn de Jong zaal)Routebeschrijving

Masterclass ''Levinas, de weg naar het best mogelijke helpen'' 2017

We beginnen de eerste dag met het mensbeeld volgens Levinas. Tegelijk worden met dat mensbeeld de voorwaarden van verantwoordelijk handelen geschetst, te weten: menselijk genieten, kwetsbaarheid, appèl en denken.
Vervolgens wordt uitvoerig toegelicht, met alledaagse voorbeelden, wat ‘appèl’ betekent. Daarmee wordt, op grond van de ervaring, duidelijk gemaakt dat een mens ten diepste een ethische gevoeligheid voor anderen is.
Dit ‘appèl’ van de (hulp vragende) ander zal het eerste en laatste houvast voor mijn helpen blijken te zijn. Die ander staat als het ware ‘boven de wet’, zodat eenieder, zonder absoluut te kunnen terugvallen op wat voor regels of normen dan ook, in elke ethische situatie zelf moet beslissen hoe te handelen. Kookboekhulpverlening is dus uit den boze.

Op de tweede dag wordt een analyse van de dagelijkse praktijk gegeven: geschetst wordt de weg naar het best mogelijke helpen, met daarbij alle complicaties en moeilijkheden.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

  • Het probleem van de derden (meerdere anderen) met als gevolg dat ultieme rechtvaardigheid onmogelijk wordt
  • De moeilijkheid van beslissen en de blijvende onzekerheid over de uiteindelijke juistheid van de beslissingen: die hebben nooit meer dan een relatieve geldigheid
  • De noodzaak en tegelijk de ontoereikendheid van regels en protocollen – hetgeen betekent dat alle helpen human based dient te zijn.

We eindigen de cursus met een samenvatting van al het gestelde in een eenvoudig en praktisch schema, dat u toerust tot het best mogelijke, ofwel minst slechte helpen.

Bij de uitleg wordt gebruik gemaakt van een of meerdere verhelderende casussen. Daarnaast worden de betogen verfraaid met mooie citaten uit de romanliteratuur en opgesmukt met PowerPoint. Terwijl ondertussen de moeilijke filosoof Levinas in gewone mensentaal wordt verwoord. Gezien het onderwerp is zo sprake van een filosofie met ‘kaswaarde’ waarbij het horen ervan tegelijk genieten zal zijn.

Opmerkingen

Vereiste voor deelname aan deze cursus is een filosofische nieuwsgierigheid naar wie of wat de mens is, en naar grondslagen van (beroepsmatig) handelen.

De deelnemers krijgen tijdens de cursus het boek van Jan Keij over "Levinas in de praktijk".

Voor artsen geldt een tarief van EUR440,- inclusief accreditatie Voor geestelijk verzorgers en verpleegkundigen geldt een tarief van EUR330,- inclusief accreditatie

Lees verder

07/11

Doelgroep:

apotheker

artsen

geestelijk verzorger

maatschappelijk werker

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

Datum / Tijdstip

07/11/2017 :: 10:00 - 17:00

08/11/2017 :: 10:00 - 17:00

Accreditatie

ABAN 12 punten

Accreditatie

SKGV 4 punten

Kosten

€ 440,00
€ 330,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Marlijn de Jong zaal)Routebeschrijving

Workshop ''Instrumenten in de palliatieve zorg'' 2017-1

De laatste jaren is er veel aandacht voor verbetering van de palliatieve zorg, tot uiting komend in gebruik van nieuwe ondersteunende instrumenten als het Utrechts Symptomen Dagboek, de Signaleringsbox en beslissings-“tools”, zoals “het palliatief redeneren”. Ook het Zorgpad Stervensfase wordt op vele plaatsen gebruikt.

Het gebruik van deze instrumenten zorgt voor betere monitoring van symptomen, dus betere behandeling & begeleiding van patiënt en naasten, bevordert het anticiperend handelen en verbetert het professioneel handelen in de samenwerking met de huisarts en andere hulpverleners in de 1e lijn.
Genoemde instrumenten zijn inmiddels breed geaccepteerd binnen Nederland en worden op vele plaatsen toegepast.

In deze workshop worden de genoemde instrumenten toegelicht. Wanneer en hoe worden ze gebruikt? Wie moet je erbij betrekken? Hoe betrek je de huisarts erbij? Waarna vervolgens de instrumenten aan de hand van casuĂŻstiek worden getraind.

Opmerkingen

Lees verder

14/11

Doelgroep:

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verpleegkundige teamleider

verzorgende niveau 3

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

14/11/2017 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

€ 60,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Marlijn de Jong zaal)Routebeschrijving

Workshop "Afscheid en rouw in diverse culturen en religies" 2017-3

In het dagelijks werk krijgen verpleegkundigen steeds meer te maken met ouderen van verschillende culturele achtergronden, met eigen wensen ten aanzien van de laatste levensfase, de zorg die zij nodig hebben en de gebruiken rond afscheid.

Om goed om te kunnen gaan met de verschillen is het belangrijk om enige basiskennis te hebben over de wensen en gebruiken in andere culturen rond sterven en dood. Maar het is als verpleegkundige ook belangrijk om zicht te hebben op de eigen opvattingen over ‘een goed afscheid’.

In deze workshop maken de deelnemers met behulp van foto’s, muziek en voorwerpen kennis met de afscheidsrituelen bij Surinaamse Creolen, moslims, Chinezen en hindoes. Ook wordt ingegaan op de diversiteit aan wensen over goede zorg rond het levenseinde, waarbij ook de eigen opvattingen van de deelnemers een plaats krijgen. Deelnemers krijgen concrete adviezen om de zorg in de praktijk te verbeteren aan de hand van casussen.

Opmerkingen

Lees verder

28/11

Doelgroep:

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

Datum / Tijdstip

28/11/2017 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

ABAN 3 punten

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

€ 60,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)