Cursussen

Workshop ''De kunst van het waken'' 2017-2

Wie na wil denken over het geven van steun en begeleiding aan hen die bij een stervende naaste waken, kan er goed aan doen eerst stil te staan bij eigen persoonlijke ervaringen. Heb je zelf bij een naaste gewaakt? Welke herinnering heb je daaraan over gehouden? Wie en wat waren daarbij helpend en wie wat was daarbij storend? Hoe werken de storende ervaringen in je door? Heb je daar aandacht voor gevraagd en gekregen?

Er wordt stil gestaan bij de wakenden. Wat overkomt hen, hoe kunnen wij hen bij staan, hoe kunnen wij (in anticiperende zin) bespreekbaar maken wat hen bezig houdt. Welke praktische zaken dienen geregeld te worden.

Deze module is speciaal voor verplegenden en verzorgenden met beginnende ervaring in waken die zich willen bezinnen op de betekenis van waken.

Opmerkingen

Lees verder

05/10

Doelgroep:

helpende niveau 2

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

vrijwilligers

Datum / Tijdstip

05/10/2017 :: 13:30 - 17:00

Kosten

€ 60,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza ZuidRoutebeschrijving

Masterclass ''Palliatieve Zorg 1: Symptoomverlichting, Besluitvorming en Ondersteuning'' 2017-2

Meer dan 50% van de patienten met kanker sterft thuis. Daarin doen we het veel beter dan in andere westerse landen. Maar de zorg die hier mee gemoeid is, doet een groot beroep op de kennis, ervaring en inzet van huisartsen en de thuiszorg. Niet allen moet aan alle 4 dimensies van palliatieve zorg aandacht besteed worden: verlichting van symptomen/problemen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied.
Twee andere dimensies die veel aandacht en energie vragen zijn: Samen keuzes maken en Samen vooruit organiseren. Besluitvorming en ethische dilemma's vragen om een zorgvuldige communicatie met de patient, diens naasten en met andere hulpverleners, waarbij respect voor de eigenheid van en waar mogelijk de eigen regie bij de patient belangrijk zijn.
Organisatie van de zorg, samenwerking en anticiperend handelen - vaak vervat in de term "advanced care planning" - zijn essentiele kernkwaliteiten bij het verlenen van palliatieve zorg. Maar ook thema's zoals "hoe houden we het vol als professional in die situaties waar verwachtingen van patiënten en naasten botsen met onze eigen grenzen en met wet- en regelgeving", zijn relevant.

In de twee Masterclasses PZ voor artsen en verpleegkundigen niveau 5 komen alle genoemde aspecten in hun onderlinge samenhang aan bod.

Gegeven de omvang en uitgebreidheid bestaat de Masterclass uit 2 delen/dagen. De delen zijn desgewenst ook los te volgen. Maar dringend wordt aanbevolen om beide delen te volgen.
• Masterclass 1 besteedt vooral aandacht aan symptoomverlichting, besluitvorming en ondersteuning.
• In Masterclass 2 staan Communicatie, Zingeving en Organisatie van de zorg (Advanced Care Planning) centraal.

De opbouw van de cursus is interactief en er wordt gewerkt aan de hand van casuïstiek.
Wilt u in een kort tijdsbestek uw kennis omtrent de palliatieve zorg toetsen en up to date brengen, dan zijn deze Masterclasses een aanrader!

De opzet van de cursus is interactief en er wordt gewerkt aan de hand van zoveel mogelijk eigen casuïstiek.
Wilt u in een kort tijdsbestek uw kennis omtrent de palliatieve zorg toetsen en up to date brengen, dan zijn deze Masterclass 2 en de andere Masterclass 1 een aanrader!

Opmerkingen

Voor artsen geldt een tarief van EUR260,- inclusief accreditatie Voor verpleegkundigen geldt een tarief van EUR190,- inclusief accreditatie

Lees verder

12/10

Doelgroep:

huisarts

specialist ouderengeneeskunde

verpleegkundige hbo niveau 5

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

12/10/2017 :: 09:00 - 17:00

Accreditatie

Cluster 1 voor 6 punten

Accreditatie

V&VN aangevraagd

Kosten

€ 260,00

Plaats

Workshop ''Oeps, de patient wordt weer wakker!!'' 2017-2

Over de moeilijke of falende sedatie.

Palliatieve sedatie is een niet meer weg te denken fenomeen binnen de levenseinde zorg. Jaarlijks wordt In ongeveer 12,5% van de sterfgevallen in Nederland is palliatieve sedatie toegepast, deze schatting is al weer van een aantal jaren terug.
De indruk bestaat dat dit percentage nog jaarlijks toeneemt.
Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de verwachtingspatronen rondom palliatieve sedatie nog al eens verschillen. Bij patiënt, naasten , team en dokter.
Lang niet alle ingezette palliatieve sedaties verlopen volgens “het boekje”. Nadere analyses leren ons dat onvolledige communicatie; onduidelijke indicatie stelling; onvoldoende voorbereiding, en monitoring tijdens de uitvoering, naast de farmacologische problemen hier debet aan kunnen zijn.

Specifieke leerdoelen
1. De deelnemer is zich bewust van effect van de diverse verwachtingspatronen rondom sedatie bij alle betrokkenen.
2. De deelnemer beseft terdege dat uitvoering geven aan palliatieve sedatie complex is, en meerdere dimensies kent, waarvoor multidisciplinaire samenwerking vanzelfsprekend is.
3. De deelnemer kent de stappen binnen de indicatiestelling conform de richtlijn Palliatieve sedatie, en weet hier over genuanceerd te communiceren met patiënt, naasten en hulpverleners.
Is zich tevens bewust van het effect van de lijdensdruk van de omstanders op het proces van indicatiestelling, en weet deze te hanteren.
4. De deelnemer weet welke stappen erbij de voorbereiding moeten worden genomen, om falen van de sedatie zoveel mogelijk te voorkomen.
5. De deelnemer is op de hoogte van de farmacologische aspecten van de te gebruiken medicatie( profiel, interactie, dosering op maat), o.a. in relatie tot gebruik van relevante medicatie voor start sedatie.
6. De deelnemer is zich bewust van zijn beperkte kennis en ervaring, en weet wanneer een consult CPT moet, en wanneer het wenselijk is.
7. De deelnemer heeft zich een stappenplan eigen gemaakt, welke te gebruiken is indien verlaging van bewustzijn onvoldoende wordt bereikt, en niet leidt tot consistent comfort voor de patiënt.

Opmerkingen

Inloop vanaf 17.30 uur. U kunt dan genieten van een eenvoudige warme maaltijd.

Lees verder

26/10

Doelgroep:

consulent palliatieve zorg

huisarts

specialist ouderengeneeskunde

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

26/10/2017 :: 18:00 - 21:00

Accreditatie

Cluster 1 voor 3 punten

Kosten

€ 110,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Workshop "De taal van beelden en symbolen in de palliatieve zorg" 2017-2

"Een beeld zegt meer dan 1000 woorden ..." Dit is een bekende uitspraak. Maar hoe kun je luisteren naar en ingaan op beelden die naar voren komen in gesprekken met patiënten in de palliatieve zorg? Of als verpleegkundige/verzorgende zelf beelden gebruiken? En wat is het belang hiervan?

Patiënten in de laatste levensfase omringen zich vaak met voorwerpen die voor hun een belangrijke betekenis hebben. Foto's, beeldjes, een stoel, een vaasje, een sieraad: het kunnen symbolische voorwerpen zijn, "dragers van levensverhalen". De beschrijvingen van bijvoorbeeld een droom, een film of een activiteit waar iemand van genoot, kunnen ook beelden bevatten met een persoonlijke betekenis. Symbolische voorwerpen en beelden vertellen op eigen wijze over het geleefde leven. Hier als verpleegkundige/verzorgende oog en oor voor hebben verdiept de communicatie en schept ruimte.

Ingaan op symbolen en beelden

• maakt een opening voor, tot dan toe misschien onvertelde, verhalen over het leven
• helpt patiënten hun gevoelens te uiten en te verwoorden
• geeft ingang tot bronnen van steun en kracht

Opmerkingen

Lees verder

31/10

Doelgroep:

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

31/10/2017 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

€ 60,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Masterclass ''Palliatieve Zorg 2: Communicatie, Zingeving en Organisatie'' 2017-2

Meer dan 50% van de patienten met kanker sterft thuis. Daarin doen we het veel beter dan in andere westerse landen. Maar de zorg die hier mee gemoeid is, doet een groot beroep op de kennis, ervaring en inzet van huisartsen en de thuiszorg. Niet allen moet aan alle 4 dimensies van palliatieve zorg aandacht besteed worden: verlichting van symptomen/problemen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied.
Twee andere dimensies die veel aandacht en energie vragen zijn: Samen keuzes maken en Samen vooruit organiseren. Besluitvorming en ethische dilemma's vragen om een zorgvuldige communicatie met de patient, diens naasten en met andere hulpverleners, waarbij respect voor de eigenheid van en waar mogelijk de eigen regie bij de patient belangrijk zijn.
Organisatie van de zorg, samenwerking en anticiperend handelen - vaak vervat in de term "advanced care planning" - zijn essentiele kernkwaliteiten bij het verlenen van palliatieve zorg. Maar ook thema's zoals "hoe houden we het vol als professional in die situaties waar verwachtingen van patiënten en naasten botsen met onze eigen grenzen en met wet- en regelgeving", zijn relevant.

In de twee Masterclasses PZ voor artsen en verpleegkundigen niveau 5 komen alle genoemde aspecten in hun onderlinge samenhang aan bod.

Gegeven de omvang en uitgebreidheid bestaat de Masterclass uit 2 delen/dagen. De delen zijn desgewenst ook los te volgen. Maar dringend wordt aanbevolen om beide delen te volgen.
• Masterclass 1 besteedt vooral aandacht aan symptoomverlichting, besluitvorming en ondersteuning.
• In DEZE Masterclass 2 staan Communicatie, Zingeving en Organisatie van de zorg (Advanced Care Planning) centraal.

De opzet van de cursus is interactief en er wordt gewerkt aan de hand van zoveel mogelijk eigen casuïstiek.
Wilt u in een kort tijdsbestek uw kennis omtrent de palliatieve zorg toetsen en up to date brengen, dan zijn deze Masterclass 2 en de andere Masterclass 1 een aanrader!

Opmerkingen

Voor artsen geldt een tarief van EUR260,- inclusief accreditatie Voor verpleegkundigen geldt een tarief van EUR190,- inclusief accreditatie

Lees verder

02/11

Doelgroep:

huisarts

specialist ouderengeneeskunde

verpleegkundige hbo niveau 5

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

02/11/2017 :: 09:00 - 17:00

Accreditatie

Cluster 1 voor 6 punten

Accreditatie

V&VN aangevraagd

Kosten

€ 260,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Marlijn de Jong zaal)Routebeschrijving