Cursussen

Workshop ''Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen'' 2017-1

Wanneer een patiënt wil stoppen met eten en drinken is dat niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor diens naasten en voor de betrokken hulpverleners een keuze die veel emoties en vragen oproept.
Waarom nu, waarom zo, waarom niet nog doorgaan, waarom geen sedatie of waarom niet door euthanasie.
De vragen en behoeften van de patiënt staan uiteraard centraal. Maar heeft deze wel voldoende informatie, weet hij/zij goed genoeg wat het vervolg kan zijn en hoe we hem/haar zullen kunnen blijven ondersteunen.
In deze workshop zal aan de hand van een interactieve casusbespreking onder andere verwezen worden naar de KNMG richtlijn Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen en (samenvattingen van) de richtlijnen Anorexie en gewichtsverlies en Dehydratie en vochttoediening.
Er worden handvatten aangereikt voor de dagelijkse praktijk.
Aan de orde komen o.a.: (vroegtijdige) besluitvorming & indicatiestelling; verschil stoppen uit eigen bewuste keuze en stoppen als gevolg van niet meer kunnen; begeleiding patiënt en diens naasten; verantwoordelijkheid / betrokkenheid van verpleegkundigen & verzorgenden en artsen; de zorg voor elkaar.

Algemene leerdoelen

1. De cursist krijgt inzicht in de wijze van besluitvorming bij levenseinde
2. De cursist kent de veelvoorkomende ethische dilemma’s: welke dilemma’s, welke keuzes en met wie worden ze besproken en gemaakt. Wie is eindverantwoordelijk?
3. De cursist weet inhoudelijk en procedureel wat de verschillen zijn tussen versterven, euthanasie en palliatieve sedatie en weet waar de landelijke protocollen & richtlijnen te vinden zijn.
4. De cursist weet hoe ze moet omgaan met vragen van de patiënt en diens naasten over stoppen met eten en drinken
a. wat als de patiënt actief, en vroegtijdig wil stoppen met eten en drinken
b. wat als de patiënt geleidelijk in kader van ziekteproces minder gaat eten en drinken
5. De cursist weet hoe ze tijdig de arts erbij betrekken
6. De cursist weet hoe zij de patiënt die bewust gestopt zijn met eten en drinken goede zorg/ comfort geeft
7. De cursist weet te benoemen waarom het zinvol is om kunstmatige vocht- en voedseltoediening in de terminale fase te verminderen en te stoppen.

Opmerkingen

Lees verder

18/09

Doelgroep:

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

vrijwilligers

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

18/09/2017 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

€ 60,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Workshop ''Geluid stilte en muziek in de palliatieve zorg'' 2017-2

De ervaring is dat de impact van muziek enorm groot kan zijn op alle mogelijke manieren. Maar ook dat het kiezen van het juiste geluid of juist geen geluid heel belangrijk is. Soms is het nodig juist niets te doen en de stilte toe te laten. Maar dat is niet gemakkelijk en al helemaal niet vanzelfsprekend! Hoe word je je bewust(er) van het geluid dat je zelf maakt, om maar iets te noemen, of wat doe je voordat je een kamer ingaat terwijl je net een drukke vergadering hebt gehad? Weet je van jezelf hoe je dan naar binnen gaat of loop je overal op dezelfde manier heen? Dit zijn enkele vragen die je kunt tegenkomen tijdens deze bijeenkomst, met als doel: bewustwording van je eigen geluid en het geluid van de ander. Je krijgt enkele handvaten aangereikt over wat je zelf kunt doen met muziek, geluid en stilte binnen de Palliatieve Zorg. Ervaring met muziek of muzikaliteit is niet vereist: Iedereen maakt immers geluid!

Opmerkingen

Lees verder

26/09

Doelgroep:

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

vrijwilligers

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

26/09/2017 :: 13:30 - 16:30

Accreditatie

NVKT 3 punten

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

€ 60,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Workshop ''De kunst van het waken'' 2017-2

Wie na wil denken over het geven van steun en begeleiding aan hen die bij een stervende naaste waken, kan er goed aan doen eerst stil te staan bij eigen persoonlijke ervaringen. Heb je zelf bij een naaste gewaakt? Welke herinnering heb je daaraan over gehouden? Wie en wat waren daarbij helpend en wie wat was daarbij storend? Hoe werken de storende ervaringen in je door? Heb je daar aandacht voor gevraagd en gekregen?

Er wordt stil gestaan bij de wakenden. Wat overkomt hen, hoe kunnen wij hen bij staan, hoe kunnen wij (in anticiperende zin) bespreekbaar maken wat hen bezig houdt. Welke praktische zaken dienen geregeld te worden.

Deze module is speciaal voor verplegenden en verzorgenden met beginnende ervaring in waken die zich willen bezinnen op de betekenis van waken.

Opmerkingen

Lees verder

05/10

Doelgroep:

helpende niveau 2

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

vrijwilligers

Datum / Tijdstip

05/10/2017 :: 13:30 - 17:00

Kosten

€ 60,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza ZuidRoutebeschrijving

Masterclass ''Palliatieve Zorg 1: Symptoomverlichting, Besluitvorming en Ondersteuning'' 2017-2

Meer dan 50% van de patienten met kanker sterft thuis. Daarin doen we het veel beter dan in andere westerse landen. Maar de zorg die hier mee gemoeid is, doet een groot beroep op de kennis, ervaring en inzet van huisartsen en de thuiszorg. Niet allen moet aan alle 4 dimensies van palliatieve zorg aandacht besteed worden: verlichting van symptomen/problemen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied.
Twee andere dimensies die veel aandacht en energie vragen zijn: Samen keuzes maken en Samen vooruit organiseren. Besluitvorming en ethische dilemma's vragen om een zorgvuldige communicatie met de patient, diens naasten en met andere hulpverleners, waarbij respect voor de eigenheid van en waar mogelijk de eigen regie bij de patient belangrijk zijn.
Organisatie van de zorg, samenwerking en anticiperend handelen - vaak vervat in de term "advanced care planning" - zijn essentiele kernkwaliteiten bij het verlenen van palliatieve zorg. Maar ook thema's zoals "hoe houden we het vol als professional in die situaties waar verwachtingen van patiënten en naasten botsen met onze eigen grenzen en met wet- en regelgeving", zijn relevant.

In de twee Masterclasses PZ voor artsen en verpleegkundigen niveau 5 komen alle genoemde aspecten in hun onderlinge samenhang aan bod.

Gegeven de omvang en uitgebreidheid bestaat de Masterclass uit 2 delen/dagen. De delen zijn desgewenst ook los te volgen. Maar dringend wordt aanbevolen om beide delen te volgen.
• Masterclass 1 besteedt vooral aandacht aan symptoomverlichting, besluitvorming en ondersteuning.
• In Masterclass 2 staan Communicatie, Zingeving en Organisatie van de zorg (Advanced Care Planning) centraal.

De opbouw van de cursus is interactief en er wordt gewerkt aan de hand van casuïstiek.
Wilt u in een kort tijdsbestek uw kennis omtrent de palliatieve zorg toetsen en up to date brengen, dan zijn deze Masterclasses een aanrader!

De opzet van de cursus is interactief en er wordt gewerkt aan de hand van zoveel mogelijk eigen casuïstiek.
Wilt u in een kort tijdsbestek uw kennis omtrent de palliatieve zorg toetsen en up to date brengen, dan zijn deze Masterclass 2 en de andere Masterclass 1 een aanrader!

Opmerkingen

Voor artsen geldt een tarief van EUR260,- inclusief accreditatie Voor verpleegkundigen geldt een tarief van EUR190,- inclusief accreditatie

Lees verder

12/10

Doelgroep:

huisarts

specialist ouderengeneeskunde

verpleegkundige hbo niveau 5

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

12/10/2017 :: 09:00 - 17:00

Accreditatie

Cluster 1 voor 6 punten

Accreditatie

V&VN aangevraagd

Kosten

€ 260,00

Plaats

Workshop ''Oeps, de patient wordt weer wakker!!'' 2017-2

Over de moeilijke of falende sedatie.

Palliatieve sedatie is een niet meer weg te denken fenomeen binnen de levenseinde zorg. Jaarlijks wordt In ongeveer 12,5% van de sterfgevallen in Nederland is palliatieve sedatie toegepast, deze schatting is al weer van een aantal jaren terug.
De indruk bestaat dat dit percentage nog jaarlijks toeneemt.
Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de verwachtingspatronen rondom palliatieve sedatie nog al eens verschillen. Bij patiënt, naasten , team en dokter.
Lang niet alle ingezette palliatieve sedaties verlopen volgens “het boekje”. Nadere analyses leren ons dat onvolledige communicatie; onduidelijke indicatie stelling; onvoldoende voorbereiding, en monitoring tijdens de uitvoering, naast de farmacologische problemen hier debet aan kunnen zijn.

Specifieke leerdoelen
1. De deelnemer is zich bewust van effect van de diverse verwachtingspatronen rondom sedatie bij alle betrokkenen.
2. De deelnemer beseft terdege dat uitvoering geven aan palliatieve sedatie complex is, en meerdere dimensies kent, waarvoor multidisciplinaire samenwerking vanzelfsprekend is.
3. De deelnemer kent de stappen binnen de indicatiestelling conform de richtlijn Palliatieve sedatie, en weet hier over genuanceerd te communiceren met patiënt, naasten en hulpverleners.
Is zich tevens bewust van het effect van de lijdensdruk van de omstanders op het proces van indicatiestelling, en weet deze te hanteren.
4. De deelnemer weet welke stappen erbij de voorbereiding moeten worden genomen, om falen van de sedatie zoveel mogelijk te voorkomen.
5. De deelnemer is op de hoogte van de farmacologische aspecten van de te gebruiken medicatie( profiel, interactie, dosering op maat), o.a. in relatie tot gebruik van relevante medicatie voor start sedatie.
6. De deelnemer is zich bewust van zijn beperkte kennis en ervaring, en weet wanneer een consult CPT moet, en wanneer het wenselijk is.
7. De deelnemer heeft zich een stappenplan eigen gemaakt, welke te gebruiken is indien verlaging van bewustzijn onvoldoende wordt bereikt, en niet leidt tot consistent comfort voor de patiënt.

Opmerkingen

Inloop vanaf 17.30 uur. U kunt dan genieten van een eenvoudige warme maaltijd.

Lees verder

26/10

Doelgroep:

consulent palliatieve zorg

huisarts

specialist ouderengeneeskunde

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

26/10/2017 :: 18:00 - 21:00

Accreditatie

Cluster 1 voor 3 punten

Kosten

€ 110,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)