Nieuws

Illustratie

9 juni 2013


12 juni 2013 Publicatie Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van een programma palliatieve zorg in grote organisaties

De vraag is of alle organisaties deze zorg aan het einde van het leven, goed op orde hebben. Citaat van een lid van de Raad van Bestuur uit de Handreiking: “Als mijn moeder in mijn eigen ziekenhuis zou worden opgenomen en ze zou overlijden, is het dan goed geregeld?”

De Handreiking
De Handreiking kan professionals, managers, medische staven, raden van bestuur ondersteunen om werk te maken van de (verdere) ontwikkeling, verbetering en verankering van palliatieve zorg in hun organisaties.

De Handreiking is ontwikkeld met steun van een subsidie van ZonMw. Er is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, interviews met enkele pioniers, een expertmeeting en de commentaren van referenten op enkele conceptversies.

Van twee organisaties voor verpleging en verzorging (Laurens en Lelie zorggroep) en een opleidingsziekenhuis (Maasstad Ziekenhuis) uit Rotterdam wordt hun programma palliatieve zorg beschreven. Deze programma’s bestaan uit gespecificeerde en op elkaar afgestemde activiteiten en maatregelen en zijn gericht op het realiseren van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten voor wie geen genezing meer mogelijk is en voor hun naasten, alsmede dat patiënten kunnen sterven op de plek die zij wensen, respectievelijk de plaats die bij hun levensverhaal past.

Binnen deze organisaties hebben de uitwisseling van visie en ervaring en de inzet van expertise en bevlogenheid, in relatief korte tijd tot grote aanpassingen van het beleid en werkprocessen geleid. Versterking van het draagvlak bij de besturen, een planmatige aanpak, het gebruikmaken van beschikbare kennis en ervaring, transmurale samenwerking en het rekening houden met behoeften van de verschillende betrokkenen, bleken essentiële voorwaarden voor een organisatiebrede aandacht voor palliatieve zorg.  


Publicatie Handreiking en aanbieden aan voorzitters ACTIZ en NVZ

·De Handreiking werd - op woensdag 12 juni om 14.30 uur in Papendal - aangeboden tijdens het symposium “Palliatieve zorg in en om het ziekenhuis op orde”.
·Op donderdag 13 juni om 10.30 uur werd de Handreiking in Utrecht overhandigd aan mevrouw mr. Yvonne van Rooij, voorzitter Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen en aan prof. dr. Guus van Montfort, voorzitter ACTIZ (V&V+T).


Beschrijving: http://www.leerhuizenpalliatievezorg.nl/adminv2/preview/uiitreiking.jpg

 Bij de overhandiging van de Handreiking merkte mevrouw Van Rooij op:  
"We moeten er aan werken dat mensen ook in ziekenhuizen goed kunnen       sterven, dit ondanks de recente discussie over sterftecijfers."

De heer Van Montfort, benadrukte het belang van transmurale samenwerking       tussen de verpleeghuizen en de ziekenhuizen:
"Dat helpt bij het verbeteren van de transities van cure naar care.
Wij kunnen onze expertise inzetten om een betere balans tussen care en cure te bereiken."

vlnr de heer Frans Baar, mevrouw Yvonne van Rooij en de heer Guus van Montfort