Ontwikkeling

PZ Maasstad Ziekenhuis

Leerhuizen Palliatieve Zorg is eind 2010 door de Raad voor de Oncologie van het Maasstad Ziekenhuis benaderd om het Maasstad Ziekenhuis te ondersteunen bij het ontwikkelen van de Palliatieve Zorg in het Maasstad Ziekenhuis.

Het initiatief ligt bij de voorzitter van de raad voor de Oncologie, dr R.Leys, hematoloog. Er is een breed draagvlak van hoog tot laag, en van werkvloer tot de top van het Ziekenhuis: de Raad van Bestuur, de medische staf, de Verpleegkundige Advies Raad, en ook de ondersteunende afdelingen zoals de Geestelijke verzorging, de psychologen en de afdelingen MW en Nazorg/transferbureau.

Op projectbasis zijn sinds begin 2010 enkele specialisten Ouderengeneeskunde en Palliatieve zorg werkzaam in Regionaal Palliatief Centrum, gedetacheerd in Maasstad Ziekenhuis.

Samen met de werkgroep Palliatieve zorg is en wordt hard gewerkt aan de volgende punten:

 1. De voorbereidingsfase:
  1. Uitwerking van de nulmeting die reeds in gang was gezet door het Maasstad Ziekenhuis in samenwerking met onder andere het NIVEL.
  2. De organisatie van een (goed bezocht) startsymposium op 25 januari 2011, waaraan onder andere ook Prof. John Ellershaw uit Liverpool deelnam.
  3. De voorbereiding van een Consultaanvraag-formulier binnen het EPD voor het Consultatief Palliatief Team.
  4. Een enquête onder de medewerkers van het Maastad naar hun vragen en behoeften en naar hun kennis over Palliatieve zorg.
  5. Informatiefolder voor de patiënten en hun naasten.
 2. De vorming van een Consultatief Palliatief Team (CPT), bestaande uit specialistisch opgeleide verpleegkundigen van het Maasstad Ziekenhuis zelf en medisch-specialisten Palliatieve zorg van Laurens. Dit team wordt ondersteund door een internist-oncoloog (welke de kaderopleiding Palliatieve zorg heeft gevolgd), een geestelijk verzorger, een psycholoog en op afroep andere relevante disciplines van het Maasstad Ziekenhuis. Het CPT is op verzoek beschikbaar voor vragen met betrekking tot symptoomverlichting, psycho-sociale ondersteuning, advanced-care planning/scenariobespreking, moeilijke beslissingen rondom levenseinde, moeilijke communicatie, ondersteuning bij overplaatsing naar huis of hospice-voorzieningen, zorg voor de zorgenden (de hulpverleners).Inmiddels is er een groeiend aantal consulten speciaal op de afdeling oncologie, maar ook daarbuiten op andere afdelingen (25% van het totaal aantal consulten).
 3. De Ontwikkeling van een Zorgpad Palliatieve Zorg (ZPZ) binnen het EPD. De planning is dat een eerste versie begin 2013 op 2 pilote-afdelingen (Interne oncologie en de longafdeling) geïmplementeerd zal worden. Na evaluatie en eventuele bijstelling zal het ZPZ ook ziekenhuisbreed beschikbaar worden gesteld. Dit ZPZ wordt dusdanig ingericht dat het ook data levert voor kwaliteitsmeting en over de mate waarin het ZPZ wordt gebruikt.
 4. De verdere implementatie van het digitale Zorgpad Stervensfase. Inmiddels is het op 4 afdelingen geïmplementeerd.
 5. De ontwikkeling van onderwijs:
  1. Over het palliatieve zorg: introductie, relevante symptomen, communicatie en besluitvorming: via E-learning en interactief groepsonderwijs.
  2. Over het Zorgpad Palliatieve Zorg (ZPZ), de daaraan gekoppelde observatie-instrumenten en handleidingen (communicatie/gespreksvoering conform recente KNMG-standaarden): start per eind 2012
  3. Over het Zorgpad Stervensfase
  4. Onderwijs richt zich op verpleegkundigen, arts- en co-assistenten, specialisten en andere relevante disciplines.
 6. Herhalen van de metingen vooraf aan onderzoek: tevredenheidsmeting nabestaanden, CQ-index door NIVEL.
 7. Het bereiken van ESMO-keurmerk en een daaraan gekoppeld systeem voor borging en verdere ontwikkeling van de kwaliteit van zorg.