Cursussen

Workshop ''Vroegtijdige Zorgplanning'' 2019-1

Vroegtijdige zorgplanning is belangrijk voor mensen die daarover om welke reden dan ook nog niet over nagedacht hebben, en wordt des te belangrijker wanneer iemand door een levensbedreigende ziekte onder druk gesteld wordt om na te denken over eigen wensen, over grenzen die gaan spelen en over de behandel(on)mogelijkheden.

Vroegtijdige zorgplanning krijgt terecht meer en meer aandacht in de opleiding van artsen en verpleegkundigen. Het vraagt echter ook om veel tijd. Tijd die vaak niet voorhanden is op het moment van crisis. Ondersteuning door daartoe extra getrainde verpleegkundigen blijkt elders in de wereld veel op te leveren zowel voor de patiŽnt en diens naasten als voor de behandelend artsen.

Deze workshop is een inleiding voor een uitgebreide training. In deze uitgebreide training Ė welke nog in ontwikkeling is in samenspraak met de Hogeschool Rotterdam en de Erasmus MC Ė zullen ervaren verpleegkundigen getraind worden in de toepassing van specifieke methodieken om patiŽnten en hun naasten te ondersteunen tijdens gesprekken over vroegtijdige zorgplanning. In die training wordt ook aandacht besteed aan de rol welke deze verpleegkundigen vervullen in het interdisciplinaire team.

De workshop en de toekomstige training vinden plaats in de context van het Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland 2017 en van het meerjarenplan van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken.
Dit Netwerk streeft vanuit haar meerjarenplan naar een Transmurale infrastructuur palliatieve zorg, waarin hulpverleners onderling nauw samenwerken om patiŽnten en naasten te ondersteunen. In die infrastructuur wil het Netwerk de onderlinge samenwerking van de hulpverleners effectiever maken. Dit wordt mogelijk wanneer gespecialiseerde verpleegkundigen hun competenties verdiepen en profileren en daarbij meer complementair gaan werken met huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en ziekenhuisspecialisten.

Opmerkingen

Lees verder

23/04

Doelgroep:

Consulent palliatieve zorg

Verpleegkundig specialist

Verpleegkundige hbo niveau 5

Verpleegkundige teamleider

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

23/04/2019 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN aangevraagd

Vpk specialisten aangevraagd

Kosten

Ć85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))

Workshop ''Afscheid en rouw in diverse culturen en religies'' 2019-1

In het dagelijks werk krijgen verpleegkundigen steeds meer te maken met ouderen van verschillende culturele achtergronden, met eigen wensen ten aanzien van de laatste levensfase, de zorg die zij nodig hebben en de gebruiken rond afscheid.

Om goed om te kunnen gaan met de verschillen is het belangrijk om enige basiskennis te hebben over de wensen en gebruiken in andere culturen rond sterven en dood. Maar het is als verpleegkundige ook belangrijk om zicht te hebben op de eigen opvattingen over Ďeen goed afscheidí.

In deze workshop maken de deelnemers met behulp van fotoís, muziek en voorwerpen kennis met de afscheidsrituelen bij Surinaamse Creolen, moslims, Chinezen en hindoes. Ook wordt ingegaan op de diversiteit aan wensen over goede zorg rond het levenseinde, waarbij ook de eigen opvattingen van de deelnemers een plaats krijgen. Deelnemers krijgen concrete adviezen om de zorg in de praktijk te verbeteren aan de hand van casussen.

Opmerkingen

Lees verder

07/05

Doelgroep:

Verpleegkundige hbo niveau 5

Verpleegkundige mbo niveau 4

Verzorgende niveau 3

Datum / Tijdstip

07/05/2019 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

ABAN 3 punten

V&VN 3 punten

Kosten

Ć85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))

Workshop ''Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen'' 2019-2

Wanneer een patiŽnt wil stoppen met eten en drinken is dat niet alleen voor de patiŽnt zelf, maar ook voor diens naasten en voor de betrokken hulpverleners een keuze die veel emoties en vragen oproept.
Waarom nu, waarom zo, waarom niet nog doorgaan, waarom geen sedatie of waarom niet door euthanasie.
De vragen en behoeften van de patiŽnt staan uiteraard centraal. Maar heeft deze wel voldoende informatie, weet hij/zij goed genoeg wat het vervolg kan zijn en hoe we hem/haar zullen kunnen blijven ondersteunen.
In deze workshop zal aan de hand van een interactieve casusbespreking onder andere verwezen worden naar de KNMG richtlijn Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen en (samenvattingen van) de richtlijnen Anorexie en gewichtsverlies en Dehydratie en vochttoediening.
Er worden handvatten aangereikt voor de dagelijkse praktijk.
Aan de orde komen o.a.: (vroegtijdige) besluitvorming & indicatiestelling; verschil stoppen uit eigen bewuste keuze en stoppen als gevolg van niet meer kunnen; begeleiding patiŽnt en diens naasten; verantwoordelijkheid / betrokkenheid van verpleegkundigen & verzorgenden en artsen; de zorg voor elkaar.

Algemene leerdoelen

1. De cursist krijgt inzicht in de wijze van besluitvorming bij levenseinde
2. De cursist kent de veelvoorkomende ethische dilemma's: welke dilemma's, welke keuzes en met wie worden ze besproken en gemaakt. Wie is eindverantwoordelijk?
3. De cursist weet inhoudelijk en procedureel wat de verschillen zijn tussen versterven, euthanasie en palliatieve sedatie en weet waar de landelijke protocollen & richtlijnen te vinden zijn.
4. De cursist weet hoe ze moet omgaan met vragen van de patiŽnt en diens naasten over stoppen met eten en drinken
a. wat als de patiŽnt actief, en vroegtijdig wil stoppen met eten en drinken
b. wat als de patiŽnt geleidelijk in kader van ziekteproces minder gaat eten en drinken
5. De cursist weet hoe ze tijdig de arts erbij betrekken
6. De cursist weet hoe zij de patiŽnt die bewust gestopt zijn met eten en drinken goede zorg/ comfort geeft
7. De cursist weet te benoemen waarom het zinvol is om kunstmatige vocht- en voedseltoediening in de terminale fase te verminderen en te stoppen.

Opmerkingen

Lees verder

14/05

Doelgroep:

Verpleegkundige mbo niveau 4

Verzorgende niveau 3

Vrijwilligers

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

14/05/2019 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

Ć85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))

Workshop ''Zorg voor de zorgenden (verpleegkundigen)'' 2019-1

Palliatieve Zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven en voor hun naasten vraagt veel vande betrokken hulpverleners.
We kunnen alleen goed voor de ander zorgen als we ook goed voor onszelf en voor elkaar weten te zorgen.
In deze workshop kunnen deelnemers aan de hand van casussen uit elkaars praktijk ontdekken dat palliatieve zorg een vak kan zijn. Samen werken de deelnemers aan een vergroting van Kennis Kunde Kunst ten aanzien van:

  • Welke visie zit er achter Zorg voor Zorgenden?
  • Hoe kun je beter voor jezelf zorgen?
  • Waaruit bestaat goede zelfzorg?
  • Hoe kunnen collega's elkaar op dit terrein ondersteunen?
  • Draagt de instelling hierin ook een verantwoordelijkheid?

Opmerkingen

Deze cursus is een verdieping van hetgeen aan de orde is geweest tijdens de Basiscursus Palliatieve zorg, voor verpleegkundigen. Palliatieve zorg is niet de primaire insteek van deze cursus, maar de aanleiding om meer aandacht te geven aan zorg voor onszelf en voor elkaar.

Lees verder

17/05

Doelgroep:

Verpleegkundige hbo niveau 5

Verpleegkundige mbo niveau 4

Verzorgende niveau 3

Soort:

Modules

Datum / Tijdstip

17/05/2019 :: 13:30 - 17:00

Kosten

Ć170,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))

Workshop ''Instrumenten in de palliatieve zorg'' 2019-2

De laatste jaren is er veel aandacht voor verbetering van de palliatieve zorg, tot uiting komend in gebruik van nieuwe ondersteunende instrumenten als het Utrechts Symptomen Dagboek, de Signaleringsbox en beslissings-''tools'', zoals ''het palliatief redeneren''. Ook het Zorgpad Stervensfase wordt op vele plaatsen gebruikt.

Het gebruik van deze instrumenten zorgt voor betere monitoring van symptomen, dus betere behandeling & begeleiding van patiŽnt en naasten, bevordert het anticiperend handelen en verbetert het professioneel handelen in de samenwerking met de huisarts en andere hulpverleners in de 1e lijn.
Genoemde instrumenten zijn inmiddels breed geaccepteerd binnen Nederland en worden op vele plaatsen toegepast.

In deze workshop worden de genoemde instrumenten toegelicht. Wanneer en hoe worden ze gebruikt? Wie moet je erbij betrekken? Hoe betrek je de huisarts erbij? Waarna vervolgens de instrumenten aan de hand van casuÔstiek worden getraind.

Opmerkingen

Lees verder

28/05

Doelgroep:

Verpleegkundige hbo niveau 5

Verpleegkundige mbo niveau 4

Verpleegkundige teamleider

Verzorgende niveau 3

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

28/05/2019 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

Ć85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (rechterzaal))Routebeschrijving