Cursussen

Workshop ''Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen'' 2019-3

Wanneer een patiŽnt wil stoppen met eten en drinken is dat niet alleen voor de patiŽnt zelf, maar ook voor diens naasten en voor de betrokken hulpverleners een keuze die veel emoties en vragen oproept.
Waarom nu, waarom zo, waarom niet nog doorgaan, waarom geen sedatie of waarom niet door euthanasie.
De vragen en behoeften van de patiŽnt staan uiteraard centraal. Maar heeft deze wel voldoende informatie, weet hij/zij goed genoeg wat het vervolg kan zijn en hoe we hem/haar zullen kunnen blijven ondersteunen.
In deze workshop zal aan de hand van een interactieve casusbespreking onder andere verwezen worden naar de KNMG richtlijn Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen en (samenvattingen van) de richtlijnen Anorexie en gewichtsverlies en Dehydratie en vochttoediening.
Er worden handvatten aangereikt voor de dagelijkse praktijk.
Aan de orde komen o.a.: (vroegtijdige) besluitvorming & indicatiestelling; verschil stoppen uit eigen bewuste keuze en stoppen als gevolg van niet meer kunnen; begeleiding patiŽnt en diens naasten; verantwoordelijkheid / betrokkenheid van verpleegkundigen & verzorgenden en artsen; de zorg voor elkaar.

Algemene leerdoelen

1. De cursist krijgt inzicht in de wijze van besluitvorming bij levenseinde
2. De cursist kent de veelvoorkomende ethische dilemma's: welke dilemma's, welke keuzes en met wie worden ze besproken en gemaakt. Wie is eindverantwoordelijk?
3. De cursist weet inhoudelijk en procedureel wat de verschillen zijn tussen versterven, euthanasie en palliatieve sedatie en weet waar de landelijke protocollen & richtlijnen te vinden zijn.
4. De cursist weet hoe ze moet omgaan met vragen van de patiŽnt en diens naasten over stoppen met eten en drinken
a. wat als de patiŽnt actief, en vroegtijdig wil stoppen met eten en drinken
b. wat als de patiŽnt geleidelijk in kader van ziekteproces minder gaat eten en drinken
5. De cursist weet hoe ze tijdig de arts erbij betrekken
6. De cursist weet hoe zij de patiŽnt die bewust gestopt zijn met eten en drinken goede zorg/ comfort geeft
7. De cursist weet te benoemen waarom het zinvol is om kunstmatige vocht- en voedseltoediening in de terminale fase te verminderen en te stoppen.

Opmerkingen

Lees verder

10/09

Doelgroep:

Verpleegkundige mbo niveau 4

Verzorgende niveau 3

Vrijwilligers

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

10/09/2019 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

Ć85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))

Workshop ''Sterven met de oorlog''

Omgaan met oorlogs- en geweldsgetroffenen in hun laatste levensfase

Waar gaat het over?

Veel Nederlanders die in de laatste fase van hun leven zijn, hebben bewust de oorlog beleefd. Een aantal van hen heeft traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Bij het verouderingsproces kan de oorlog in verhevigde mate terugkomen. Herinneringen aan en gevoelens van deze gebeurtenissen, die lang onderdrukt konden worden, dringen zich ongewild op. Voor betrokkene zelf en voor de omgeving is dit soms moeilijk te begrijpen.

Bij het stervensproces worden nog meer gevoelens en herinneringen aan de oorlog geactiveerd. De existentiŽle angst van doodsdreiging wordt door de naderende dood getriggerd, evenals de onmacht volstrekt overgeleverd te zijn. Allerlei situaties of gebeurtenissen uit de directe omgeving kunnen aanleiding zijn tot veel spanningen, verdriet, angst en woede, depressiviteit of extreme geagiteerdheid.

Traumatische gebeurtenissen beperken zich echter niet tot oorlog. Ook ervaringen als bv. huiselijk geweld, incest, vredesmissies, vervolging (denk aan vluchtelingen) kunnen gelijke effecten hebben.

Opmerkingen

Lees verder

02/10

Datum / Tijdstip

02/10/2019 :: 13:00 - 16:00

Kosten

Ć85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))

Workshop ''Als je weet dat mama gaat sterven'' 2019-3

Kinderen van allerlei leeftijden worden in hun dagelijks leven regelmatig geconfronteerd met een ernstig zieke grootouder en minder frequent, maar des te ingrijpender, met een ernstig zieke ouder.
Dit roept nogal eens verlegenheid op bij de volwassenen in hun directe omgeving. In welke mate mogen wij kinderen en jongeren bij het ziekteproces van hun (groot)ouder betrekken en op welke manier? En wat als die (groot)ouder doodgaat? Wat vraagt dat van hulpverleners die om raad gevraagd worden door ouders en/of grootouders?

Opmerkingen

Het is mogelijk om voor Ä10,- het pas uitgebrachte boek met columns van Nel Kleverlaan te bestellen. Meer informatie op de site http://www.bynel.nu/ Graag bij inschrijving aangeven of je het boekje wilt bestellen.

Lees verder

15/10

Doelgroep:

Huisarts

Specialist ouderengeneeskunde

Verpleegkundige hbo niveau 5

Verpleegkundige mbo niveau 4

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

15/10/2019 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

Cluster 1 voor 3 punten

V&VN 3 punten

Kosten

Ć85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))

Workshop ''Complementaire Zorg'' 2019-2

Complementaire zorg vindt een steeds belangrijkere plaats binnen de palliatieve en terminale zorg. In de palliatieve zorg wordt de focus verlegd van cure naar care, naar een zo comfortabel mogelijk leven Ė in het teken van mogelijk naderend sterven Ė van de patiŽnt en de naasten.
Daarbij kan complementaire zorg een belangrijke aanvullende rol spelende op de standaard zorg.
Met complementaire zorg bedoelen we interventies die tot doel hebben de standaard zorg en het comfort extra aan te vullen. Complementaire zorg gaat net als palliatieve zorg uit van de 4 dimensies: aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aspecten.

De workshop is een mooie kennismaking met complementaire zorg.

Competenties CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Professionaliteit

Opmerkingen

Lees verder

17/10

Doelgroep:

Verpleegkundige hbo niveau 5

Verpleegkundige mbo niveau 4

Verzorgende niveau 3

Vrijwilligers

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

17/10/2019 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN aangevraagd

Kosten

Ć85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))

Workshop ''Instrumenten in de palliatieve zorg'' 2019-3

De laatste jaren is er veel aandacht voor verbetering van de palliatieve zorg, tot uiting komend in gebruik van nieuwe ondersteunende instrumenten als het Utrechts Symptomen Dagboek, de Signaleringsbox en beslissings-''tools'', zoals ''het palliatief redeneren''. Ook het Zorgpad Stervensfase wordt op vele plaatsen gebruikt.

Het gebruik van deze instrumenten zorgt voor betere monitoring van symptomen, dus betere behandeling & begeleiding van patiŽnt en naasten, bevordert het anticiperend handelen en verbetert het professioneel handelen in de samenwerking met de huisarts en andere hulpverleners in de 1e lijn.
Genoemde instrumenten zijn inmiddels breed geaccepteerd binnen Nederland en worden op vele plaatsen toegepast.

In deze workshop worden de genoemde instrumenten toegelicht. Wanneer en hoe worden ze gebruikt? Wie moet je erbij betrekken? Hoe betrek je de huisarts erbij? Waarna vervolgens de instrumenten aan de hand van casuÔstiek worden getraind.

Opmerkingen

Lees verder

29/10

Doelgroep:

Verpleegkundige hbo niveau 5

Verpleegkundige mbo niveau 4

Verpleegkundige teamleider

Verzorgende niveau 3

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

29/10/2019 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

Ć85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (rechterzaal))Routebeschrijving