Cursussen

Workshop ''Oeps, de patient wordt weer wakker!!'' 2019-1

Over de moeilijke of falende sedatie.

Palliatieve sedatie is een niet meer weg te denken fenomeen binnen de levenseinde zorg. Jaarlijks wordt In ongeveer 12,5% van de sterfgevallen in Nederland is palliatieve sedatie toegepast, deze schatting is al weer van een aantal jaren terug.
De indruk bestaat dat dit percentage nog jaarlijks toeneemt.
Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de verwachtingspatronen rondom palliatieve sedatie nog al eens verschillen. Bij patiënt, naasten , team en dokter.
Lang niet alle ingezette palliatieve sedaties verlopen volgens “het boekje”. Nadere analyses leren ons dat onvolledige communicatie; onduidelijke indicatie stelling; onvoldoende voorbereiding, en monitoring tijdens de uitvoering, naast de farmacologische problemen hier debet aan kunnen zijn.

Opmerkingen

Bij de avondcursus is de inloop vanaf 17.30 uur. U kunt dan genieten van een eenvoudige warme maaltijd.

Cursusprijs artsen EUR150,- Cursusprijs verzorgenden & verpleegkundigen EUR95,-

Lees verder

26/03

Doelgroep:

consulent palliatieve zorg

huisarts

specialist ouderengeneeskunde

verpleegkundig specialist

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

26/03/2019 :: 18:00 - 21:00

Accreditatie

Cluster 1 voor 3 punten

V&VN aangevraagd

vpk specialisten aangevraagd

Kosten

€ 150,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))

Basiscursus ''Palliatieve zorg verpleegkundigen'' (2-daagse) 2019-3

Palliatieve zorg daagt ons uit: het is zorg die veel van ons kan vragen. De vaak meerdere symptomen en de onzekerheid over hoe het beloop zal zijn, zijn voor de patient en de naasten vaak erg belastend. Zij hebben veelal met meerdere hulpverleners te maken die ook nog op verschillende plekken (ziekenhuis, thuis, verpleeghuis of verzorgingshuis of hospice(unit) werkzaam zijn. De nood van patiënten en hun naasten doet een groot appel op onze deskundigheid en betrokkenheid. En stelt ons regelmatig voor ingewikkelde dilemma’s. Daarbij zijn samenwerking en goede en tijdige communicatie tussen alle betrokkenen van groot belang: de cliënt, de naasten, de buren, collega’s en vrienden, de vrijwilligers, de artsen en verplegenden, de geestelijk verzorger, paramedici, de apotheek, etc ontmoeten elkaar rond complexe problemen en keuzes. Palliatieve zorg vraagt dan ook goede organisatie, om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de cliënt en zijn naasten in hun specifieke context. De principes van ''stepped care'' (tijdig opschalen en afschalen) zijn hierbij essentieel. Omdat we in het contact met die kwetsbare ander ook ineens erop onszelf kunnen worden terug geworpen, moeten we ook goed voor onszelf en elkaar zorgen.

Samen nadenken en praten over nieuwe aspecten. Samen ontdekken dat we veel al weten, maar dat er ook nog dingen zijn die zijn weggezakt. Samen ook ontdekken dat er veel redenen zijn om trots te zijn op wat we voor hen die gaan sterven en voor hun naasten kunnen betekenen. Dat is het doel van de cursus.

De cursus is ontwikkeld door docenten van Leerhuizen Palliatieve Zorg. Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kun je met hen contact opnemen. Voor vragen over de cursusorganisatie, planning en het cursusmateriaal kun je contact opnemen met het secretariaat van Leerhuizen Palliatieve Zorg.

Opmerkingen

Lees verder

11/04

Doelgroep:

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

Soort:

Basiscursus

Datum / Tijdstip

11/04/2019 :: 09:00 - 17:00

25/04/2019 :: 09:00 - 17:00

Accreditatie

V&VN 12 punten

Kosten

€ 350,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (rechterzaal))Routebeschrijving

Workshop ''Complementaire Zorg'' 2019-1

Complementaire zorg vindt een steeds belangrijkere plaats binnen de palliatieve en terminale zorg. In de palliatieve zorg wordt de focus verlegd van cure naar care, naar een zo comfortabel mogelijk leven – in het teken van mogelijk naderend sterven – van de patiënt en de naasten.
Daarbij kan complementaire zorg een belangrijke aanvullende rol spelende op de standaard zorg.
Met complementaire zorg bedoelen we interventies die tot doel hebben de standaard zorg en het comfort extra aan te vullen. Complementaire zorg gaat net als palliatieve zorg uit van de 4 dimensies: aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aspecten.

De workshop is een mooie kennismaking met complemenataire zorg.

Competenties CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Professionaliteit

Opmerkingen

Lees verder

18/04

Doelgroep:

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

18/04/2019 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN aangevraagd

Kosten

€ 85,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Marlijn de Jong en Hansje Bruning-zaal)Routebeschrijving

Workshop ''Vroegtijdige Zorgplanning'' 2019-1

Vroegtijdige zorgplanning is belangrijk voor mensen die daarover om welke reden dan ook nog niet over nagedacht hebben, en wordt des te belangrijker wanneer iemand door een levensbedreigende ziekte onder druk gesteld wordt om na te denken over eigen wensen, over grenzen die gaan spelen en over de behandel(on)mogelijkheden.

Vroegtijdige zorgplanning krijgt terecht meer en meer aandacht in de opleiding van artsen en verpleegkundigen. Het vraagt echter ook om veel tijd. Tijd die vaak niet voorhanden is op het moment van crisis. Ondersteuning door daartoe extra getrainde verpleegkundigen blijkt elders in de wereld veel op te leveren zowel voor de patiënt en diens naasten als voor de behandelend artsen.

Deze workshop is een inleiding voor een uitgebreide training. In deze uitgebreide training – welke nog in ontwikkeling is in samenspraak met de Hogeschool Rotterdam en de Erasmus MC – zullen ervaren verpleegkundigen getraind worden in de toepassing van specifieke methodieken om patiënten en hun naasten te ondersteunen tijdens gesprekken over vroegtijdige zorgplanning. In die training wordt ook aandacht besteed aan de rol welke deze verpleegkundigen vervullen in het interdisciplinaire team.

De workshop en de toekomstige training vinden plaats in de context van het Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland 2017 en van het meerjarenplan van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken.
Dit Netwerk streeft vanuit haar meerjarenplan naar een Transmurale infrastructuur palliatieve zorg, waarin hulpverleners onderling nauw samenwerken om patiënten en naasten te ondersteunen. In die infrastructuur wil het Netwerk de onderlinge samenwerking van de hulpverleners effectiever maken. Dit wordt mogelijk wanneer gespecialiseerde verpleegkundigen hun competenties verdiepen en profileren en daarbij meer complementair gaan werken met huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en ziekenhuisspecialisten.

Opmerkingen

Lees verder

23/04

Doelgroep:

consulent palliatieve zorg

verpleegkundig specialist

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige teamleider

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

23/04/2019 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

V&VN aangevraagd

vpk specialisten aangevraagd

Kosten

€ 85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))

Workshop ''Afscheid en rouw in diverse culturen en religies'' 2019-1

In het dagelijks werk krijgen verpleegkundigen steeds meer te maken met ouderen van verschillende culturele achtergronden, met eigen wensen ten aanzien van de laatste levensfase, de zorg die zij nodig hebben en de gebruiken rond afscheid.

Om goed om te kunnen gaan met de verschillen is het belangrijk om enige basiskennis te hebben over de wensen en gebruiken in andere culturen rond sterven en dood. Maar het is als verpleegkundige ook belangrijk om zicht te hebben op de eigen opvattingen over ‘een goed afscheid’.

In deze workshop maken de deelnemers met behulp van foto’s, muziek en voorwerpen kennis met de afscheidsrituelen bij Surinaamse Creolen, moslims, Chinezen en hindoes. Ook wordt ingegaan op de diversiteit aan wensen over goede zorg rond het levenseinde, waarbij ook de eigen opvattingen van de deelnemers een plaats krijgen. Deelnemers krijgen concrete adviezen om de zorg in de praktijk te verbeteren aan de hand van casussen.

Opmerkingen

Lees verder

07/05

Doelgroep:

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

Datum / Tijdstip

07/05/2019 :: 13:30 - 17:00

Accreditatie

ABAN 3 punten

V&VN 3 punten

Kosten

€ 85,00

Plaats

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (3de verdieping (linkerzaal))