Nieuws

Illustratie

25 november 2014

Tandemproject: Huisartsen en geestelijk verzorgers hebben wat aan elkaar

Op 20 januari start de workshop Tandem over de samenwerkingtussen huisartsen en geestelijk verzorgers. Aanmelden kan vanaf nu op onze website.

Hoewel er tot nu toe nog niet veel geestelijk verzorgers inde eerste lijn werkzaam zijn zal dit in de nabije toekomst naar verwachtingveranderen. Door ontwikkelingen in de zorg wonen mensen langer thuis metcomplexe chronische ziektebeelden en ontvangen daar palliatieve zorg en/ofoverlijden thuis. Hierdoor zullen huisartsen in toenemende mate geconfronteerdworden met existentiŽle vragen van verlies en rouw. Medische en socialeproblematiek zijn dan verweven met levens- en zingevingsvragen, hetexpertisegebied van de geestelijk verzorger. Leerhuizen Palliatieve Zorg geeftvorm aan verdere ontwikkeling van de palliatieve zorg en is enthousiast overtoenemende samenwerking tussen beide professionals in de eerste lijn. In detoekomst kunnen geestelijk verzorgers mogelijk een pool vormen die incrisissituaties advies en ondersteuning kunnen bieden aan patiŽnten in delaatste levensfase. Naast deze workshop Leerhuizen Palliatieve Zorg ook ondermeer de Masterclass spiritualiteit in de palliatieve zorg aan.†

In het ontwikkelingsproces van deze workshop werd op 8oktober jongstleden een informatiebijeenkomst georganiseerd inGezondheidscentrum Levinas te Rotterdam.†Hieronder volgt nog een korte impressie van deze bijeenkomst:

"De cliŽntvertelde mij een schokkende gebeurtenis uit haar leven, iets wat ze met niemandeerder gedeeld had. Door samen te kijken welke impact het had op haar zelfbeelden haar levensovertuiging kon zij deze gebeurtenis beter afsluiten enaanvaarden hoe het gelopen is".† Ditvoorbeeld verteld door een geestelijk verzorger tijdens de† informatiebijeenkomst over desamenwerkwerking tussen geestelijk verzorgers en huisartsen in de eerste lijn,gaf opnieuw aan hoe belangrijk de samenwerking tussen deze groepen voorpatiŽnten is. De andere ogen van de geestelijk verzorger kunnen de patiŽnt eennieuwe kijk geven op gebeurtenissen en daarmee herstel versnellen.

Er waren veertig geestelijk verzorgers, huisartsen en enkeleandere zorgverleners aanwezig op 8 oktober. Liesbeth Gerritsen (geestelijkverzorger) en Corine Baar-Poort (huisarts) gaven uitleg over hoe ingezondheidscentrum Levinas sinds al enkele jaren wordt samengewerkt. Aspectenhierbij zijn: gezamenlijke training, casusbesprekingen, financiering.

Hierna volgde een bespreking van twee casus waarbij eengeestelijk verzorger betrokken was. Naast het uitwisselen van informatie werder gediscussieerd; onder meer over het nut van de inzet van geestelijke zorg,over de manier waarop dit praktisch georganiseerd kan worden en deterugkoppeling naar de huisarts. Uit de casuÔstiek kwam naar voren dat door eenvroegtijdige inzet van een geestelijk verzorger soms een heel traject vanhulpverlening, bij bijvoorbeeld de psychotherapeut, voorkomen kan worden en datdit dus kostenbesparend kan werken. De huisartsen die ervaring met degeestelijke zorg hadden waren daar zeer positief over. Financiering vangeestelijke zorg in de eerste lijn wordt bij gezondheidscentrum Levinasgeregeld via de POH-GGZ-regeling. Hans Eggers, relatiemanager bij Achmea gingin op de vragen hierover en op andere vragen over het financieren vangeestelijke zorg in de eerste lijn.