Nieuws

Illustratie

13 december 2018

Update Ontwikkeling Digitaal Leerhuis

Het is de hoogste tijd om jullie op de hoogte te brengen van alle ontwikkelingen binnen Leerhuizen Palliatieve Zorg (LPZ). De afgelopen maanden hebben we minder naar buiten kunnen brengen dan we hadden gehoopt, maar dat had een goede reden! 

Het zijn spannende tijden geweest. Hoe meer we bezig waren met de uitwerking van het moderniseren het onderwijs en de ontwikkeling van het Digitaal Leerhuis, hoe meer we beseften dat er een aantal zaken waren die éérst moesten. We investeerden in de contacten met onze partners om wensen en belangen scherp te krijgen en maakten een start met het ontwerpen van de opleiding. We hebben nagedacht over het professionaliseren en herinrichten van onze eigen organisatie en de consequenties voor het financiële plaatje. November heeft in het teken gestaan van de beslissende bestuursvergadering, de voorbereiding en de eerste vervolgstappen.  Per thema hieronder een toelichting.

Maar eerst het goede nieuws! (Voor iedereen die het nog niet gehoord heeft): Het bestuur heeft een definitief GO gegeven op de ontwikkeling van het Digitaal Leerhuis. 

We zijn ontzettend blij met het vertrouwen wat het bestuur heeft uitgesproken en de investeringen die onze partners Laurens, Lelie zorggroep, Florence, Aafje, Sonneburgh en de Zellingen willen doen. We lopen over van energie om nu woorden om te zetten in daden.

Overleg met onze partners
Zoals in de vorige update te lezen was, is het voor onze partners van belang dat iedereen binnen de organisatie toegang heeft tot het Digitaal Leerhuis vanuit het eigen leermanagementsysteem. Hiervoor hebben we samen met de beoogde leverancier van het online platform en elke partner om tafel gezeten, ons verdiept in hoe de afdelingen Opleiding en hun systeem werken. Met een LTI-koppeling gaan we de systemen straks aan elkaar verbinden. Verder hebben we besloten om voor de partners een leerlijn 'basiskennis palliatieve zorg' op te zetten met de volgende opbouw: 4 uur leren in het Digitaal Leerhuis - 1 interactieve sessie waarin de onderwerpen die zich meer lenen voor een gesprek behandeld worden en 1 interactieve sessie waarin een casus behandeld wordt en de stof daarmee integraal wordt toegepast. Vervolgens maken we een format voor terugkerende casuïstiekbesprekingen t.b.v. blijvende reflectie en verdieping/borging van het geleerde. De precieze invulling van de inhoud is nog te bepalen, maar hiermee hebben we een uitgangspunt gegeven voor de begroting van het scholingsbudget van 2019. Bovenop de basis komen zoals eerder geschreven de verdiepingsmodules. Thema?s die nu in de basis minder uitgewerkt kunnen worden of in vervolgworkshops aan bod komen, worden in de loop van 2019 opgepakt. Voor organisaties buiten onze partners benadrukken we dat de basis (inhoud en aantal uren studiebelasting) aan te passen is; ons onderwijs blijft ?onderwijs op maat?. 

De organisatie intern professionaliseren
De ontwikkeling van nieuwe onderwijsproducten, het faciliteren van een online leeromgeving, het beheer daarvan en de wens om ook buiten de Rotterdamse zorg mensen en organisaties te bedienen, vraagt om een organisatie die goed is ingericht en dit aankan. Aangezien Kees Goedhart als directeur steeds meer tijd moest besteden aan bedrijfsmatige  zaken terwijl hij als arts graag de focus wil houden op de inhoud, hebben we besloten om het team te versterken met een Manager Bedrijfsvoering.  Het nieuws van vandaag is dat we Jennifer Dekker (die tevens de opstart van het project heeft gedaan in de maanden dat Thera Bravenboer afwezig was) hiervoor hebben aangenomen. Jennifer zal zich bezig houden met financiën, juridische zaken, ICT, marketing en communicatie en de (personele) inrichting van -zoals wij het wel noemen- 'Leerhuizen 2.0'. Met haar ondernemerschap, energie en visie op de nieuwe ontwikkelingen zijn we blij dat ze deel gaat uitmaken van het team. Thera is onder supervisie van Jennifer Projectleider Digitaal Leerhuis. Bij vragen kunnen jullie met haar contact opnemen (w.bravenboer@laurens.nl en op maandag en donderdag op tel. 06-19977318).

Financiering
Voor de ontwikkeling van het Digitaal Leerhuis en de organisatie daaromheen hebben we een meerjarenbegroting opgesteld. Dit schept de benodigde duidelijkheid voor onszelf en voor onze partners. Voor externe organisaties en geïnteresseerde netwerken palliatieve zorg zullen we dit in 2019 verder uitwerken. 

Een definitief GO
Op 13 november kwam het bestuur van LPZ samen om een definitief besluit te nemen over de ontwikkeling van het Digitaal Leerhuis en de toekomst van LPZ. Naast de uitwerking van de meerjarenbegroting presenteerden we een plan van aanpak voor de ontwikkeling van het Digitaal Leerhuis. De planning - die wel ambitieus is en we komende maand nog uitwerken in vervolggesprekken met leveranciers en samenwerkingspartners - is om in het voorjaar de eerste versie van de leerlijn 'basiskennis palliatieve zorg' op te leveren. Deze eerste versie wordt na een pilot met enkele groepen van de partners en één externe partij, van de zomer bijgesteld tot een definitieve versie. Na de zomer is de vernieuwde (basis)opleiding dan beschikbaar voor iedereen en starten we ook met de uitrol bij onze partners. Dit alles kan dankzij de financiële middelen en inhoudsdeskundigen die onze partners ter beschikking stellen.

En nu?
Na een definitieve selectie en het afsluiten van overeenkomsten met leveranciers en samenwerkingspartners gaan we hoofdzakelijk aan de slag met de volgende 3 dingen:

1. Vormgeven van de inhoud 
Afgelopen maandag hebben we overleg gehad met Teachers in Media. Onze eerste opdracht is om de inhoud uit te werken, daar gaan we volgende week mee verder (afgelopen maanden hebben we daarin ook al voorwerk gedaan). In januari gaat de redactieraad hier kritisch overheen. De redactieraad wordt momenteel samengesteld en zal bestaan uit een arts, verpleegkundige, verzorgende, geestelijk verzorger, maatschappelijk werker/psycholoog en een paramedicus op afroep vanuit onze partners en twee docenten van Leerhuizen. Wanneer de uitwerking van de inhoud voor een ?buitenstaander? te lezen is, kan Teachers in Media aan de slag om dit (uiteraard samen met de redactieraad) in effectieve didactische vormen te gieten. 

2. Ontwikkelen van een train de trainer
Voor de partners van Leerhuizen ontwikkelen we een train de trainer. Hiermee kunnen we meer mensen opleiden tot docent. In de training is aandacht voor didactische vaardigheden, gebruik van werkvormen, werken met en benutten van digitale leeromgeving en hun rol in de borging binnen de eigen organisatie. Met de VU Academie en Hogeschool Rotterdam zijn we in gesprek om dit samen met hen te doen aangezien zij hier meer kennis en ervaring mee hebben dan LPZ heeft.

3. Realisatie van de LTI koppeling en afstemming met afdelingen Opleiding
In een kleine werkgroep wordt gewerkt aan de totstandkoming van de LTI-koppeling. Dit is vooral werk voor de leverancier van het platform, wordt vervolgens getest bij 2 partners en daarna gerealiseerd bij alle partners.

Verder denken we na onder meer na over een effectonderzoek, de inrichting van de beheerorganisatie en het aanbieden van ons onderwijs(materiaal) buiten de regio. Het gebruik van het Digitaal Leerhuis door netwerken palliatieve zorg vraagt daarin bijzonder de aandacht. Graag willen we in de eerste helft van 2019 een inventarisatie doen met het Consortium Zuidwest-Nederland om dit verder uit te werken.